Our Past Events

Virtual Q & A Panels

Screen Shot 2021-04-08 at 7.02.21 PM.png

Women in STEM

April 2021

Screen Shot 2021-04-08 at 7.03.01 PM.png
Screen Shot 2021-04-08 at 7.02.39 PM.png

March 2021

University Prep

Screen Shot 2021-03-25 at 7.31.30 PM.png
Screen Shot 2021-03-25 at 7.31.50 PM.png

Mentorship Mash Up

November 2020

123773985_1403113270025348_6942631971029

National Health
Day

June 2021

STEM Jeopardy Night

January 2021

3.PNG
15.PNG
6.PNG
14.PNG
14.PNG

Virtual Workshops

Introduction to Programming

May 2021

35f92bc5-77b8-4dac-a3d6-45ad48160fd3.jpg
bca60047-f728-4826-bbb1-b59fcdc0b974.jpg
1277c898-192a-4ab0-9023-3d4bb2b10407.jpg
Physics logo.jpg

in collaboration with

Up Up and Away

Earth Science

What is Light

Fall 2020

Screen Shot 2020-09-24 at 7.45.45 PM.png
Screen Shot 2020-09-24 at 7.13.10 PM.png
Screen Shot 2020-09-24 at 7.44.01 PM.png
Screen Shot 2020-10-24 at 1.28.20 PM.png

Coding Workshop

2019

Nzeo3jEiTLCNZLuH9YumzQ_thumb_20.jpg
T8eSlZnMRIq8UpB7ZeYV4g_thumb_19.jpg
E49o+zNbR8SUfFO4j9lLHQ_thumb_21.jpg
Ih3Qbl6RT%eU23+vMRA9pg_thumb_23.jpg
6%QdT2DqTWCdDoOhjUNhtQ_thumb_1a.jpg
msztaC3VQP2Mc0OjtF%kKA_thumb_1d.jpg
bXWP%CNRSDmJx52bnj3Mvw_thumb_1b.jpg
eB9lwq1YQhe2H3rB+U3i2Q_thumb_1f.jpg
PSC2n45YR%SVjLPWBpRmGg_thumb_1c.jpg

Inaugural STEMist Fair

2018